Type: Departmenti / Uffiċċini tal-Gvern

Servizzi Korporattivi

Il-Missjoni tad-Dipartiment

Li tipprovdi servizzi ta’ appoġġ lil dipartimenti, organizzazzjonijiet u segretarjati oħra tal-Ministeru fl-oqsma tal-ippjanar u l-immaniġġjar finanzjarju, il-ġestjoni tar-riżorsi umani, it-teknoloġija tal-informatika u l-customer care.

Objettivi ewlenin

 • Jipprovdi appoġġ u pariri lis-Segretarju Permanenti, u, permezz tiegħu, lill-Ministru dwar il-kwistjonijiet u l-inizjattivi kollha tal-Ministeru kollu.
 • Biex jagħti pariri lis-Segretarju Permanenti, lid-Diretturi Ġenerali u lid-Diretturi dwar kwistjonijiet ta’ finanzi u amministrazzjoni.
 • Tikkoordina l-produzzjoni ta’ Business Plans u Estimi Finanzjarji annwali għall-Ministeru, inklużi dawk għall-organizzazzjoni statutorja li l-Ministeru huwa responsabbli għalihom.
 • Biex jikkordina fil-livell tal-Ministeru rapporti dwar in-nefqa u d-dħul attwali.
 • Tiġġestixxi b’mod effettiv ir-riżorsi finanzjarji u riżorsi oħra fdati lil dawk id-Dipartimenti fil-Ministeru li m’għandhomx kapaċità ‘in-house’ li jagħmlu dan.
 • Tipprovdi Servizzi ta’ Riżorsi Umani lill-maniġers Dipartimentali u tagħti pariri u gwida dwar l-implimentazzjoni u l-interpretazzjoni tal-politika u l-prattika tad-Diviżjoni tan-Nies u Standards.
 • Li tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni f’waqtha tal-inizjattivi rilevanti ta’ riforma tas-Servizz Pubbliku fuq bażi ta’ Ministeru kollu u biex jiġi mmonitorjat il-progress tal-implimentazzjoni tagħhom.
 • Li tipprovdi, f’kooperazzjoni mal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi, għall-ħtiġijiet ta’ taħriġ tal-istaff tad-diversi Dipartimenti tal-Ministeru.
 • Tikkoordina u tissorvelja l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-Sistemi ta’ Informazzjoni meħtieġa fil-Ministeru.

Taqsima tal-Finanzi

Immexxi minn: Robert Degabriele (Senior Manager)

Id-dmirijiet tat-Taqsima tal-Finanzi jinkludu:

 • Kontabilità għan-nefqa u d-dħul tal-Ministeru għall-Finanzi
 • Il-ħruġ ta’ vawċers għall-ħlas u skedi ta’ pagamenti favur Ministeri u Dipartimenti oħra tal-Gvern
 • Tikkoordina s-sottomissjoni tal-Business and Financial Plans u l-Estimi Finanzjarji Annwali għad-Direttorati, Dipartimenti u Entitajiet kollha fi ħdan l-MFIN
 • Ħarsa ġenerali lejn id-disponibbiltà tal-fondi taħt il-Vot Rikorrenti u Kapitali tal-Ministeru għall-Finanzi
 • Abbozzar ta’ tweġibiet għall-PQs dwar kwistjonijiet finanzjarji
 • Abbozzar ta’ Politiki relatati
 • Ġestjoni tal-Ivvjaġġar u tal-Flotta

Taqsima tal-Akkwist

Immexxi minn: Victor Mallia (Uffiċjal fi Grad 5)

Id-dmirijiet tat-Taqsima tal-Procurement jinkludu:

 • Akkwist ta’ oġġetti u servizzi skont ir-regolamenti attwali dwar l-akkwisti tal-Gvern
 • Ġestjoni tal-ħwienet
 • Ħruġ ta’ ordnijiet ta’ xiri lokali,
 • PQs dwar kwistjonijiet ta’ akkwist
 • Ġestjoni tal-Assi u l-Inventarju
 • Segretarju tal-Kumitati ta’ Evalwazzjoni
 • Segretarju tal-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali

Riżorsi Umani :-

Immexxi minn: Kurt Balzan O’Dea (Assistent Direttur)

Id-dmirijiet ta’ persuna fil-grad ta’ Human Resources Management Section jinkludu:

 • Miżuri favur il-Familja (telexogħol, sigħat imnaqqsa, eċċ.), skont il-Manwal dwar il-Miżuri ta’ Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata
 • Abbozzar ta’ politika relatata
 • Leave speċjali (kulturali, sportiv, biex jibda impjieg alternattiv fis-settur privat, vokazzjonali, volontarju, eċċ.), skont il-Manwal għal-Leave Speċjali
 • Donazzjoni ta’ leave u użu ta’ dan il-leave għal raġunijiet umanitarji
 • Dettalji/skjerament ta’ impjegati għal “raġunijiet ta’ politika pubblika” ma’ entitajiet tas-settur pubbliku u revokazzjonijiet relatati
 • Reinstatements /impjieg mill-ġdid
 • Każijiet ta’ ilmenti
 • It-trattament tar-rapporti tal-Awditjar u tal-Awditjar
 • Estensjoni tas-servizz lil hinn mill-età tal-irtirar
 • Ittri ta’ Ħatra
 • Konferma tal-ħatriet
 • Xogħol privat
 • Benesseri tal-Impjegati
 • Kwistjonijiet dwar l-Integrazzjoni tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-NCPE
 • Dixxiplina
 • Proċeduri ta’ Kwalità u Standard (Direttiva 4)
 • Fuq id-Direttiva 3
 • Profiling tal-Ħiliet
 • Bidliet fl-istimaturi/appraises fir-rigward tal-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni
 • L-istabbiliment u l-aġġornament ta’ databases fir-rigward tal-Affarijiet tal-Ġestjoni tan-Nies
 • Reġistrazzjoni tal-moviment tal-persunal
 • Kumpilazzjoni ta’ dejta għal PQs, FOIs, eċċ.
 • Kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-kundizzjonijiet tas-servizz u Kwistjonijiet oħra ta’ Ġestjoni tal-Persuni
 • Ġenerazzjoni tal-pagi
 • Ħin liberu fir-rekords tal-lieu
 • Rekords tal-leave tal-mard u tal-leave tal-vaganzi
 • Sistema ta ‘Vacation Leave onlajn
 • Progressjonijiet u Promozzjonijiet
 • GP47
 • Aġġornament tal-Folji ta’ Rekords Personali
 • Fajls Personali tal-impjegati tal-MFIN Ċentrali u tal-EPD
 • Il-kompilazzjoni tal-pjan tan-negozju u l-implimentazzjoni tar-RGħ
 • L-iskjerament tal-persunal u r-ristrutturar
 • Scheduling of calls and implementation
 • Drafting and vetting of calls for applications
 • Drawing up of Position description
 • Appointment of selection boards in relation to the call
 • Publication of results following the selection process
 • Recruitment and appointment of staff
 • Movement of personnel
 • Drawing up and renewals of Contracts for Services, Trust Engagements, Minister’s Secretariat
 • Compiling and updating of Organisational Charts

Proġetti u Ġestjoni tal-Assi

 • Manutenzjoni ġenerali
 • Amministrazzjoni
 • Proġetti fid-dipartimenti tal-MFE u tal-Linja
 • Reġistru
 • Politika taż-Żamma

Diviżjoni ta’ Strateġija u Appoġġ

Id-Diviżjoni għall-Istrateġija u l-Appoġġ tinkorpora żewġ Direttorati, jiġifieri d-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm u d-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi. Id-Diviżjoni tipprovdi l-appoġġ operattiv xieraq fit-twettiq tal-għanijiet u l-għanijiet tal-Ministeru. Hija tikkoordina l-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-pjanijiet strateġiċi madwar il-Ministeru. Id-Diviżjoni tikkoordina l-kumpilazzjoni ta’ Business Plans, Estimi Finanzjarji u l-Pjanijiet tar-Riżorsi Umani. Id-Diviżjoni hija responsabbli wkoll biex tiżgura li l-Miżuri tal-Baġit, il-Miżuri ta’ Simplifikazzjoni u l-miżuri tal-Manifest Elettorali assenjati lill-Ministeru jiġu implimentati kif suppost u l-obbligi ta’ rappurtar jiġu sodisfatti bis-sħiħ. Id-Diviżjoni tikkoordina wkoll kwistjonijiet relatati mal-UE fil-kompetenza ta’ dan il-Ministeru, kemm fuq livell domestiku kif ukoll ma’ partijiet interessati oħra tal-UE.

Żvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programm

Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika

 

Dikjarazzjoni tal-Missjoni:

Il-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ politiki li huma konsistenti mal-Viżjoni tal-Gvern biex titrawwem ekonomija dinamika, b’valur miżjud għoli u innovattiva bbażata fuq il-kompetenza, il-ħiliet u l-eċċellenza u li tkun kapaċi ssostni livell għoli ta’ għajxien u opportunitajiet ta’ impjieg aħjar għal kulħadd.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà:

 • Id-Direttorat jipprovdi appoġġ u pariri f’waqthom lis-Segretarju Permanenti dwar kwalunkwe kwistjoni li tiġi riferuta lilu. Dan ir-rwol ġeneralment jinvolvi riċerka ġenerali, sinteżi ta’ informazzjoni u konsultazzjoni mal-partijiet interessati biex jiġu prodotti għażliet ta’ politika.
 • Il-ġestjoni tal-implimentazzjoni u l-governanza tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma, li huwa l-pjan ta’ Malta li tilħaq l-objettivi stabbiliti fl-Aġenda ta’ Lisbona tal-UE għat-Tkabbir u l-Impjiegi. F’dan ir-rigward, id-Direttorat jikkompila wkoll rapport ta’ progress annwali li jiġi diskuss mal-partijiet interessati u sussegwentement ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea.
 • Li jmexxi u jikkoordina r-reviżjoni tas-Suq Uniku li bħalissa għaddejja u jipprovdi feedback dwar kwistjonijiet tas-suq uniku li jinqalgħu regolarment permezz tal-Kummissjoni u/jew tal-kumitati tal-Kunsill kif ukoll gruppi ta’ ħidma. Id-Direttorat jirrappreżenta wkoll lill-Ministeru dwar il-Kunsill tal-UE u l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni u l-Gruppi ta’ Livell Għoli relatati mas-Suq Uniku.
 • Id-Direttorat jikkoordina l-Pjan ta’ Azzjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-Ministeru u l-Programm Amministrattiv relatat għat-Tnaqqis tal-Piżijiet.
 • Li tipparteċipa f’konferenzi u seminars ta’ interess kemm fuq livell lokali kif ukoll internazzjonali.

Funzjonijiet Ewlenin:

 • Il-ħidma ewlenija tad-Direttorat iddur madwar il-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dan ix-xogħol jinkludi t-twettiq ta’ preżentazzjonijiet u ż-żamma ta’ laqgħat regolari mal-Kummissjoni u l-partijiet interessati.
 • Id-Direttorat iħejji u jifformula wkoll il-pożizzjonijiet ta’ Malta dwar kwistjonijiet relatati mar-Reviżjoni tas-Suq Uniku u l-Aġenda ta’ Lisbona.
 • Li jirrappreżenta lill-Ministeru f’diversi laqgħat, kumitati u fora, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali, inklużi l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni tal-UE u l-Gruppi ta’ Livell Għoli.

 


Implimentazzjoni tal-Programm

 

Il-Missjoni tad-Dipartiment:

Tmexxija tal-Programm ta’ Ġestjoni tat-Tibdil tal-Ministeru, inkluż l-iffaċilitar tal-implimentazzjoni tal-politiki, l-istrateġiji u l-programmi ta’ ġestjoni tal-bidla approvati mill-Ministeru; l-istabbiliment ta’ miżuri ta’ prestazzjoni relatati mal-objettivi; u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programmi u l-attivitajiet meħtieġa biex jiġi żgurat it-twettiq effiċjenti tal-Pjan tan-Negozju tal-Ministeru.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà:

 • Tassisti lid-Diretturi tal-linja fil-formulazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi dettaljati ta’ implimentazzjoni.
 • Il-monitoraġġ, permezz tal-linja rispettiva tad-Diretturi tal-implimentazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi.
 • Tipprovdi direzzjoni lil uffiċjali għolja oħra fil-Ministeru għall-formulazzjoni tal-għanijiet tal-Ministeru u kriterji ta’ prestazzjoni.
 • L-iffaċilitar ta’ inizjattivi ta’ valutazzjoni komparattiva.

Funzjonijiet Ewlenin:

 • Tipprovdi appoġġ adegwat lid-Dipartimenti tal-Ministeru f’oqsma relatati mal-proġett u l-immaniġġjar tal-bidla.
 • Tirrappreżenta lill-Ministeru u teżerċita rwol ta’ tmexxija fuq kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-proġetti u l-bidla.
 • L-iżvilupp u ż-żamma ta’ relazzjonijiet ta’ ħidma ma’ organizzazzjonijiet lokali, tal-UE u internazzjonali fl-istess sfera ta’ attività.