Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika

 

Dikjarazzjoni tal-Missjoni:

Il-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ politiki li huma konsistenti mal-Viżjoni tal-Gvern biex titrawwem ekonomija dinamika, b’valur miżjud għoli u innovattiva bbażata fuq il-kompetenza, il-ħiliet u l-eċċellenza u li tkun kapaċi ssostni livell għoli ta’ għajxien u opportunitajiet ta’ impjieg aħjar għal kulħadd.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà:

 • Id-Direttorat jipprovdi appoġġ u pariri f’waqthom lis-Segretarju Permanenti dwar kwalunkwe kwistjoni li tiġi riferuta lilu. Dan ir-rwol ġeneralment jinvolvi riċerka ġenerali, sinteżi ta’ informazzjoni u konsultazzjoni mal-partijiet interessati biex jiġu prodotti għażliet ta’ politika.
 • Il-ġestjoni tal-implimentazzjoni u l-governanza tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma, li huwa l-pjan ta’ Malta li tilħaq l-objettivi stabbiliti fl-Aġenda ta’ Lisbona tal-UE għat-Tkabbir u l-Impjiegi. F’dan ir-rigward, id-Direttorat jikkompila wkoll rapport ta’ progress annwali li jiġi diskuss mal-partijiet interessati u sussegwentement ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea.
 • Li jmexxi u jikkoordina r-reviżjoni tas-Suq Uniku li bħalissa għaddejja u jipprovdi feedback dwar kwistjonijiet tas-suq uniku li jinqalgħu regolarment permezz tal-Kummissjoni u/jew tal-kumitati tal-Kunsill kif ukoll gruppi ta’ ħidma. Id-Direttorat jirrappreżenta wkoll lill-Ministeru dwar il-Kunsill tal-UE u l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni u l-Gruppi ta’ Livell Għoli relatati mas-Suq Uniku.
 • Id-Direttorat jikkoordina l-Pjan ta’ Azzjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-Ministeru u l-Programm Amministrattiv relatat għat-Tnaqqis tal-Piżijiet.
 • Li tipparteċipa f’konferenzi u seminars ta’ interess kemm fuq livell lokali kif ukoll internazzjonali.

Funzjonijiet Ewlenin:

 • Il-ħidma ewlenija tad-Direttorat iddur madwar il-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dan ix-xogħol jinkludi t-twettiq ta’ preżentazzjonijiet u ż-żamma ta’ laqgħat regolari mal-Kummissjoni u l-partijiet interessati.
 • Id-Direttorat iħejji u jifformula wkoll il-pożizzjonijiet ta’ Malta dwar kwistjonijiet relatati mar-Reviżjoni tas-Suq Uniku u l-Aġenda ta’ Lisbona.
 • Li jirrappreżenta lill-Ministeru f’diversi laqgħat, kumitati u fora, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali, inklużi l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni tal-UE u l-Gruppi ta’ Livell Għoli.

 


Implimentazzjoni tal-Programm

 

Il-Missjoni tad-Dipartiment:

Tmexxija tal-Programm ta’ Ġestjoni tat-Tibdil tal-Ministeru, inkluż l-iffaċilitar tal-implimentazzjoni tal-politiki, l-istrateġiji u l-programmi ta’ ġestjoni tal-bidla approvati mill-Ministeru; l-istabbiliment ta’ miżuri ta’ prestazzjoni relatati mal-objettivi; u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programmi u l-attivitajiet meħtieġa biex jiġi żgurat it-twettiq effiċjenti tal-Pjan tan-Negozju tal-Ministeru.

Oqsma Ewlenin ta’ Responsabbiltà:

 • Tassisti lid-Diretturi tal-linja fil-formulazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi dettaljati ta’ implimentazzjoni.
 • Il-monitoraġġ, permezz tal-linja rispettiva tad-Diretturi tal-implimentazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi.
 • Tipprovdi direzzjoni lil uffiċjali għolja oħra fil-Ministeru għall-formulazzjoni tal-għanijiet tal-Ministeru u kriterji ta’ prestazzjoni.
 • L-iffaċilitar ta’ inizjattivi ta’ valutazzjoni komparattiva.

Funzjonijiet Ewlenin:

 • Tipprovdi appoġġ adegwat lid-Dipartimenti tal-Ministeru f’oqsma relatati mal-proġett u l-immaniġġjar tal-bidla.
 • Tirrappreżenta lill-Ministeru u teżerċita rwol ta’ tmexxija fuq kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-proġetti u l-bidla.
 • L-iżvilupp u ż-żamma ta’ relazzjonijiet ta’ ħidma ma’ organizzazzjonijiet lokali, tal-UE u internazzjonali fl-istess sfera ta’ attività.
FacebookTwitter