Tag: Late Payments

DIRETTORAT GĦALL-PRESTAZZJONI U L-EVALWAZZJONI : ĦLASIJIET TARD – MISTOQSIJIET FREKWENTI

 

Mistoqsija 1A – Għal liema tranżazzjonijiet tapplika din id-Direttiva?

 

Tweġiba  1A – Dan japplika għal pagamenti magħmula bħala remunerazzjoni għal tranżazzjonijiet kummerċjali mwettqa bejn impriżi privati u pubbliċi, bejn impriżi u awtoritajiet pubbliċi, u bejn kuntratturi ewlenin u l-fornituri u s-sottokuntratturi tagħhom, mill-1 ta’ Marzu, 2012.

 

Mistoqijsa 1B – Jekk kuntratt b’termini ta’ kreditu itwal ġie ffirmat ma’ awtorità pubblika wara l-1 ta’ Marzu 2012 iżda qabel l-14 ta’ Awwissu 2012 (data tat-traspożizzjoni), kif inhu regolat tali kuntratt?

 

Tweġiba 1B – These contracts are subject to revision as the law applies retroactively up to 1st March 2012.

 

Mistoqsija 2A – X’jikkostitwixxi awtorità pubblika?

 

Tweġiba 2A – “Awtorità pubblika” tfisser il-Gvern ta’ Malta, il-Kunsilli Lokali jew korpi regolati bil-liġi pubblika, assoċjazzjonijiet iffurmati minn waħda jew aktar minn dawn l-awtoritajiet jew korpi regolati mil-liġi pubblika. Għall-finijiet ta’ din id-definizzjoni, “korp irregolat mil-liġi pubblika” tfisser korp li:

 

(a) ikun stabbilit għall-iskop speċifiku li jissodisfa l-ħtiġijiet fl-interess ġenerali, li ma jkunx ta’ natura industrijali jew kummerċjali;

(b) ikollu personalità ġuridika; U

(c) huwa ffinanzjat fil-biċċa l-kbira mill-Istat, jew Kunsilli Lokali jew korpi pubbliċi oħra, jew huwa soġġett għal superviżjoni ta’ ġestjoni minn dawk il-korpi, jew għandu bord amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju li aktar minn nofs il-membri tiegħu huma maħtura mill-Istat, Kunsilli Lokali, jew korpi pubbliċi oħra. 

Mistoqsija 2B – How can I make sure if a particular entity is a public authority or otherwise?

 

Tweġiba  2B – Id-definizzjoni mogħtija lil “awtoritajiet pubbliċi” b’din id-direttiva hija l-istess bħal dik użata biex jiġu identifikati “awtoritajiet kontraenti” kif definit mir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku. Skeda 1 f’dawn ir-Regolamenti fiha l-lista ta’ awtoritajiet kontraenti u tista’ tiġi aċċessata online, speċifikament fuq: http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9532&l=1

 

Mistoqsija 3A – X’inhuma l-bidliet ewlenin li introduċiet din id-direttiva riformulata li ma kinux inklużi fid-Direttiva 2000/35/EC  li diġà ġiet trasposta?

 

Tweġiba 3A – It-tliet bidliet ewlenin huma:

 

(a) Fit-tranżazzjonijiet PA2B hemm armonizzazzjoni tal-perjodu tal-ħlas.

(b) L-awtoritajiet pubbliċi ma jitħallewx jiffissaw rata tal-imgħax għal ħlas tard taħt dik stabbilita ta’ 8% flimkien mar-rata ta’ intervent tal-BĊE.

(c) L-intrapriżi jkunu awtomatikament intitolati li jitolbu imgħax għal ħlas tard u jkunu jistgħu jiksbu wkoll ammont fiss minimu ta’ €40 bħala kumpens għall-ispiża tal-irkupru.

Mistoqsija 3B – F’dan ir-rigward x’inhu l-perjodu ta’ ħlas stabbilit għat-tranżazzjonijiet PA2B?

 

Tweġiba 3B – Fil-prinċipju dan huwa stabbilit kif ġej:

 

(a) L-awtoritajiet pubbliċi jkollhom iħallsu għall-oġġetti u s-servizzi li jakkwistaw fi żmien 30 jum kalendarju wara li jirċievu l-fattura;

(b) Meta dik id-data (riċevuta ta’ fattura) tkun inċerta, il-ħlas għandu jsir 30 jum wara d-data tal-wasla tal-oġġetti/servizzi;

(c) Jekk madankollu l-proċeduri ta’ aċċettazzjoni huma inklużi fil-kuntratt, allura l-ħlas għandu jsir 30 jum wara dik id-data 

Mistoqsija 3C – Iżda hemm xi eċċezzjonijiet speċifiċi li għalihom ma tapplikax ir-regola ta’ 30 jum?

 

Tweġiba 3C – Iva, fil-każ taż-żewġ eċċezzjonijiet li ġejjin, il-perjodu ta’ żmien ġie estiż għal sittin jum:

 

(a) kwalunkwe awtorità pubblika li twettaq attivitajiet ekonomiċi ta’ natura industrijali jew kummerċjali billi toffri prodotti jew servizzi fis-suq u li hija soġġetta bħala impriża pubblika għar-rekwiżiti ta’ trasparenza stabbiliti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE; U 

(b) entitajiet pubbliċi li jipprovdu kura tas-saħħa li huma debitament rikonoxxuti għal dak il-għan.

 

Mistoqsija 4A – Negozju jista’ jagħżel li ma jirrispettax il-perjodu ta’ pagament u r-rata tal-imgħax indikati mid-Direttiva matul tranżazzjoni B2B?

 

Tweġiba 4A – Iva, sakemm l-estensjoni taż-żmien u r-rata tal-imgħax miftiehma ma jkunux inġusti għall-aħħar għall-kreditur.

 

Mistoqsija 4B – Imma x’qies bħala “inġust għall-aħħar għall-kreditur”?

 

Tweġiba 4B – Fi tranżazzjoni B2B kwalunkwe klawżola kuntrattwali li teskludi l-imgħax għal ħlas tard jew kumpens għall-ispiża tal-irkupru titqies inġusta għall-aħħar. Min-naħa l-oħra jekk it-tranżazzjoni tkun ta’ natura PA2B, kwalunkwe klawżola kuntrattwali b’perjodu ta’ pagament li jaqbeż it-30 jum kalendarju (u li mhijiex koperta mid-derogi eċċezzjonali), li teskludi l-imgħax għal ħlas tard jew li hija stabbilita taħt ir-rata tal-imgħax statutorja, jew li teskludi l-kumpens għall-ispiża tal-irkupru titqies inġusta għall-aħħar.

 

Mistoqsija 5 – X’inhuma l-proċeduri ta’ rkupru li jien (bħala l-kreditur) għandi nsegwi sabiex nitlob id-dritt tiegħi għal imgħax ta’ ħlas tard u kumpens għall-ispiża tal-irkupru?

 

Tweġiba 5 – Fir-rigward ta’ talbiet għal ħlas tard, meta l-ammont tad-dejn jew aspetti oħra tal-proċedimenti ma jiġux ikkontestati, titolu eżekuttiv jista’ jinkiseb mill-kreditur skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 166A tal-Artikolu 170 (inklużi) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dawk l-artikoli.

 

Mistoqsija 6A – Sabiex niżgura li r-rata tal-imgħax għal ħlas tard inkluża fil-ftehim tiegħi ma’ awtorità pubblika hija korretta, fejn nista’ nirreferi?

 

Tweġiba 6A – Ir-rata tal-imgħax legali applikabbli tista’ tinstab online fuq https://late-payment.gov.mt.

 

Question 6B – Fejn nista’ nsib kopja tal-leġiżlazzjoni?

 

Tweġiba 6B – Din id-direttiva ġiet trasposta fil-Kodiċi Kummerċjali permezz ta’ LN 272 of 2012.

 

Mistoqsija 7 – Il-ħlas permezz ta’ pagamenti huwa permess?

 

Tweġiba 7 – L-ħlasijiet huma permessi, madankollu kwalunkwe pagament parzjali għandu jitħallas skont ir-regoli stabbiliti mid-direttiva u kif traspost fil-Kodiċi Kummerċjali.

 

Mistqosija 8 – Min iżomm it-titolu tal-merkanzija sakemm il-ħlas ikun sar kollu?

 

Tweġiba 8 – Il-bejjiegħ iżomm it-titolu fuq il-merkanzija sakemm jitħallas kollu jekk ikun ġie miftiehem espressament “klawżola ta’ żamma tat-titolu” bejn ix-xerrej u l-bejjiegħ qabel il-kunsinna tal-oġġetti.

 

Mistoqsija 9A: Hemm xi korpi nazzjonali (aġenziji affiljati għall-ġbir tad-dejn/marixxalli) li jistgħu jkunu jistgħu jgħinu fl-irkupru tad-djun (ħlas tard)?

 

Tweġiba 9A: M’hemm l-ebda korp nazzjonali li huma entitajiet governattivi għal dan il-għan. Madankollu, f’Malta hawn il-MACM, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġestjoni tal-Kreditu (MACM), li hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, li tipprovdi organizzazzjoni nazzjonali ċentrali għall-promozzjoni u l-protezzjoni tal-interessi ta’ kreditu kollha li jappartjenu għan-negozji Maltin.

 

Il-MACM tirrappreżenta l-professjoni tal-kreditu fis-setturi ekonomiċi kollha. Huwa ċentru ta’ kompetenza għall-kwistjonijiet kollha relatati mal-immaniġġjar tal-kreditu f’Malta. MACM toffri firxa ta ‘servizzi lill-kredituri lokali, inklużi, sistemi ta’ informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kreditu, edukazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kreditu, taħriġ, konferenzi, seminars, u attivitajiet ta ‘lobbying. Huwa ċ-Ċentru ta’ Taħriġ akkreditat tas-CICM (UK) għal Malta. MACM hija membru tal-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Ġestjoni tal-Kreditu – FECMA. Fost dawn ir-rwoli, huwa aċċessibbli wkoll għal għajnuna fl-irkupru tad-djun jekk jiġi avviċinat biex jagħmel dan minn wieħed mill-membri tiegħu.

 

Mistoqsija 9B: Jekk hemmx xi kumpens addizzjonali li jista’ jintalab, bħal perċentwal tal-valur tal-fattura, l-ispejjeż amministrattivi, it-tariffi tal-ġbir tad-dejn jew l-ispejjeż biex jingħata struzzjonijiet lil avukat?

 

Tweġiba 9B: L-Artikolu 26E tal-Kodiċi Kummerċjali jgħid li:

 

Minbarra t-talba għal ħlas tard taħt dan is-Sub-Titolu, kreditur huwa intitolat li jirkupra mingħand id-debitur, mingħajr il-ħtieġa ta’ tfakkira:

 

(a) minimu ta’ erbgħin euro (€40) bħala kumpens għall-ispejjeż ta’ rkupru tal-kreditur stess; U

 

(b) dik is-somma raġonevoli oħra li taqbeż l-erbgħin euro(40) imġarrba minnu minħabba l-ħlas tard tad-debitur.

 

Performance and Evaluation Directorate
Budgetary Affairs Division
Email: pspe.mfin@gov.mt

 

18 ta’ Settembru 2020

 

Paġni relatati:

Ħlasijiet tard

Ħlasijiet tard

Last updated: 29 ta’ Diċembru 2023
 
Mit-13 ta ’Awwissu 2012 id-Direttiva 2011/7/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali (riformulazzjoni) ġiet trasposta fil-liġi Maltija (Kodiċi kummerċjali) permezz ta ’LN272 of 2012.
Siltiet mill-Avviż legali 272 tal-2012:
“ħlas tard” tfisser ħlas li ma sarx fid-data miftiehma fil-kuntratt jew skont il-liġi, u dwar l-issodisfar tal-kundizzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 26C(1) (li jittratta l-imgħax fil-każ ta ’ħlas tard fi tranżazzjonijiet bejn l-impriżi) u l-Artikolu 26D(1) (Li jittratta l-imgħax fil-każ ta’ ħlas tard fi tranżazzjonijiet bejn l-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi).
“imgħax legali għal ħlas tard” tfisser imgħax sempliċi għal ħlas tard b ’rata li hija ugwali għas-somma tar-rata ta’ referenza u mill-inqas tmienja fil-mija (8%)
Ir-rata ta ’referenza applikabbli għal:
 
(a) l-ewwel semestru tas-sena kkonċernata għandu jkun ir-rata fis-seħħ fl-1 ta ’Jannar ta’ dik is-sena;
 
(b) It-tieni semestru tas-sena kkonċernata għandu jkun ir-rata fis-seħħ fl-1 ta ’Lulju ta’ dik is-sena.
 
Ir-rata tal-imgħax legali applikabbli fil-każ ta ’ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2024 hija: 12.5%
Help us improve our informationLet us assist you logo
Report obstacles LogoYour Europe Logo